Ochrona danych

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych zawiera niezbędne dla Państwa jako użytkowników naszej strony i odbiorców naszych ofert informacje dotyczące rodzaju, zakresu i celu pobierania i przetwarzania danych osobowych.

Wskazujemy wyraźnie, że transmisja danych w Internecie (np. podczas komunikacji drogą mailową) może zawierać luki bezpieczeństwa i może nie być w pełni chroniona przed dostępem osób trzecich.

Podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych

Administratorem strony i przetwarzanych w jej ramach Państwa danych osobowych jest:

  • URSAPHARM Poland sp. z o.o.
  • Ul. Malarska 6
  • 05-092 Łomianki
  • Telefon: 22/732-07-90
  • E-mail: infoursapharm.pl

Przetwarzanie danych na naszej stronie internetowej

Ogólne informacje:

Przekazywanie danych osobom trzecim i innym usługodawcom

Przestrzegamy wytycznych nakazanych prawem. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się jedynie w ramach przepisów prawa.

Usługodawcy zewnętrzni

W celu świadczenia różnych usług zaangażowaliśmy częściowo usługodawców zewnętrznych (na przykład agencje reklamowe lub firmy wysyłkowe do przeprowadzania lub realizacji konkursów z nagrodami lub innych działań reklamowych, usługodawców softwarowych do marketingu mailowego).

Dane dostępowe

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „GDPR” – pobieramy dane o każdym wejściu na naszą stronę internetową (tak zwane Webserver-Logfiles).

Dane podlegające przetwarzaniu to adres IP, czas wywołania, typ prośby, protokół, status HTTP, referer, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny oraz informacja o udanym wywołaniu.

Dane używane są do dokonywania analiz statystycznych dla celów obsługi, bezpieczeństwa i optymalizacji oferty.

Dane ze względów bezpieczeństwa przechowywane są przez okres 7 dni. Adres IP jest przechowywany jedynie w sposób anonimowy.

Jeżeli istnieje konieczność dla celów dowodowych przechowywania przez dłuższy okres czasu, dane zostają usunięte po ostatecznym wyjaśnieniu sprawy.

Cookies

Cookies to małe dane, które umożliwiają gromadzenie na urządzeniu dostępowym użytkownika (PC, smartphone, itp.) specyficznych informacji dotyczących danego urządzenia. Po pierwsze ułatwiają one obsługę stron internetowych i tym samym sprzyjają użytkownikom (np. zachowywanie danych logowania). Po drugie służą pobieraniu danych statystycznych dotyczących użytkowania stron internetowych i ich analizowaniu w celu poprawy oferty.

Mają Państwo wpływ na użycie cookies. Większość przeglądarek posiada opcję, która ogranicza lub całkowicie uniemożliwia zapisywanie cookies. Wskazuje się jednak na fakt, że brak plików cookies ogranicza użytkowanie a w szczególności komfort użytkowania.


Kontakt

Kontaktując się z nami (na przykład poprzez formularz kontaktowy, e-mail) Państwa dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia zapytania i odpowiedzi na Państwa pytania. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych jest w tym zakresie jest realizacja powyższego celu w ramach prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 lit. f GDPR) realizowanego przez administratora (dane powyżej). Dane mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz i zgodnie z instrukcjami administratora, w szczególności podmiotom z grupy URSAPHARM. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, a w przypadku kontaktu, dane zostają usunięte po kompletnym rozpatrzeniu Państwa zapytania.

Ponadto wskazujemy na poniższy fakt:

Jako firma farmaceutyczna jesteśmy ustawowo zobowiązani do gromadzenia, dokumentowania i ewentualnie zgłaszania do właściwych organów zapytań dotyczących kwestii istotnych dla bezpieczeństwa środków leczniczych i produktów medycznych. Zgłoszenie to może również zawierać dane osobowe, jak na przykład Państwa nazwisko, miejsce zamieszkania, informacje dotyczące zdrowia, itp., o ile ujawnili nam je Państwo wyraźnie i dobrowolnie. URSAPHARM może skontaktować się z Państwem w przypadku zaistnienia konieczności uzyskania dalszych informacji. Podstawę prawną dla powyższego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) GDPR w zw. z ustawą – Prawo farmaceutyczne. Ponadto ze względów pełnienia nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii jesteśmy zobowiązani w tym przypadku do gromadzenia Państwa danych zgodnie z ustawowymi wytycznymi przynajmniej przez okres 5 lat. Po upływie terminów przewidzianych prawem Państwa dane są usuwane wzgl. poddane anonimizacji.

 Prawa osoby, której dane dotyczą

Pod ww. adresem mogą Państwo w każdym momencie ubiegać się o uzyskanie bezpłatnej informacji odnośnie danych zgromadzonych na Państwa temat. Ponadto mogą Państwo domagać się poprawienia zgromadzonych Państwa danych osobowych, które są nieprawidłowe. Ponadto, w określonych sytuacjach, o których mowa w art. 17 GDPR (np. wniesienia sprzeciwu), przysługuje Państwu prawo żądania usunięcia zgromadzonych przez nas danych na Państwa temat. Co więcej może Państwu przysługiwać prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych w przypadkach wskazanych w art. 18 ust. 1 GDPR (np. gdy kwestionują Państwo ich prawidłowość), jak również prawo do wydania wzgl. przeniesienia udostępnionych przez Państwa danych w uporządkowanym, powszechnie stosowanym i umożliwiającym odczytanie na komputerze formacie. Mogą Państwo także żądać od nas przesłania Państwa danych bezpośrednio do innego administratora, o ile jest to technicznie możliwe. O ile Państwa dane są przetwarzane za Państwa zgodą, mają Państwo ponadto prawo do odwołania tej zgody w każdym momencie. Legalność przetwarzania danych odbywająca się na podstawie udzielonej zgody aż do momentu jej odwołania nie zostaje w ten sposób naruszona.

Prawo sprzeciwu

Posiadają Państwo prawo do wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, opartego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f). Sprzeciw może dotyczyć w szczególności przetwarzania danych dla celów marketingu bezpośredniego. W takiej sytuacji Państwa dane nie będą przetwarzane.

Prawo do wniesienia skargi

Ponadto posiadają Państwo możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Właściwym organem nadzorczym jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

E-Mail: kancelaria@uodo.gov.pl


Przekazywanie danych do innego kraju / poza obszarem UE

Jeżeli zajdzie potrzeba przekazania Państwa danych usługodawcy spoza obszaru UE, dokonamy tego jedynie wtedy, jeżeli Komisja UE potwierdzi występowanie w państwie trzecim odpowiedniego poziomu ochrony danych lub zostaną przedłożone inne odpowiednie gwarancje ochrony danych (np. wiążące przepisy dotyczące ochrony danych obowiązujące w danej spółce lub standardowe klauzule umowne UE) oraz zapewniona możliwość uzyskania kopii danych i miejsca ich udostępnienia.